ב"ה

  מ"ע כו.יב.

  מצות עשה מצוה כו

  היא שצוה הכהנים לברך את ישראל והוא אמרו יתעלה כה תברכו את בני ישראל. וכבר התבארו דיני מצוה זו בפרק אחרון ממגילה ותענית ובשביעי ממסכת סוטה. (נשא את ראש, אהבה הלכות תפלה וברכת כהנים פי"ד):

  מצות עשה מצוה יב

  היא שצונו להניח תפילין של ראש והוא אמרו והיו לטוטפות בין עיניך. וכבר נכפל זה הצווי ארבע פעמים. (בפ' בוא ואתחנן עקב, אהבה הלכות תפילין ומזוזה פ"א):
  217
  מידע זה לא קיים באתר כעת

  רוכב על חמור

  בנביא מובא תיאור, לפיו המשיח יגיע "עני ורוכב על חמור".
  על־פי הפירושים השונים, הדבר בא לסמל שני דברים:
  את הענווה של מלך המשיח, כי חמור הוא בהמת־רכיבה פשוטה.
  וכן את העובדה שמלך המשיח "רוכב" – שליט, על עולם ה"חומר".
  יום ראשון י״ג ניסן תשפ"ד
  אחרי


  לומדים יקרים
  הכיתה החסידית זמינה כעת במסך גדול בלבד
   • תפילה
   • הכנה לתפילה בנים
   • הכנה לתפילה בנות
   • שמע 12 הפסוקים
   • קליפ
   • ניגונים
   • דידן נצח
  X

  ובהדגשה יתירה בנוגע ליום ההילולא דהרמב"ם – שכתב (חיבורו העיקרי) "משנה תורה" לכל בני ישראל,
  כמ"ש בהקדמתו לחיבורו "ראיתי לחבר . . דיני התורה . . בלשון ברורה ודרך קצרה . . עד שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול . .

  לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה
  ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה"
  – הרי בודאי שיום ההילולא שלו צריך להביא לידי הוספה
  בעניני תורה ומצוות במעשה בפועל אצל כל בני ישראל.

  משיחת מוצאי כ"ף טבת היתש"נ

  • ספר המצוות לצעירים
  • ספר המצוות
  • היום יום
  • איגרת יומית
  • משיח וגאולה